Samma is da Sinn drin, ne da is nur Gin drin Simsalabim,

Samma is da Sinn drin, ne da is nur Gin drin
Simsalabim, auf einmal is da Sinn drin
War kein Sinn, aber Wahnsinn drin
Ja da war n Sinn drin, war n Simsalabim drin
Wahre Worte von grossstadtgeflüster